Serviciile noastre sunt disponibile doar în județele Alba și Hunedoara.

Politica de Confidentialitate

Definiții

Operatorul de date cu caracter personal pe site-ul reciclaremoloz.ro este SC RECICLARE MOLOZ SRL cu sediul social în Petreşti, str. Zorilor, nr. 39, jud. Alba, indentificată cu J01/717/2009, CUI RO 26148117, reprezentată prin Narcis Avram.

Date cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Informațiile utilizatorilor acestui site sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu tine, din partea SC RECICLARE MOLOZ SRL. Informațiile transmise se pot folosi de către SC RECICLARE MOLOZ SRL pentru confirmarea cererii de ofertă și comunicări ulterioare legate de aceasta. Poți solicita în orice moment ștergerea acestor date din baza de date în urma unei cereri formulate în scris și comunicate SC RECICLARE MOLOZ SRL la adresa de email narcisavram@reciclaremoloz.ro.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC RECICLARE MOLOZ SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi despre tine ori o despre o altă persoană.

Scopul prelucrării

Colectarea datelor cu caracter personal are ca scop înregistrarea și transferul datelor personale ale utilizatorilor/ potențiali clienți în vederea: stabilirii contactului cu aceștia și a informarii acestora cu privire la serviciile oferite.

SC RECICLARE MOLOZ SRL nu va utiliza datele cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele specificate mai sus, exceptând cazul în care se precizează expres și în scris acel scop, și pentru care s-a primit acordul tău in prealabil.

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către SC RECICLARE MOLOZ SRL și pot fi comunicate conform prevederilor în vigoare numai autorităților statului și/sau utilizatorilor, în baza unei cereri formulate pe adresa de email: narcisavram@reciclaremoloz.ro

Prin completarea și trimiterea formularului din pagina Contact, îți exprimi acordul pentru prelucrarea datelor personale furnizate de către tine, exclusiv în acel formular.

Drepturi

În condițiile prevăzute de Regulamentul 679/2016 art. 12-22 în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC RECICLARE MOLOZ SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC RECICLARE MOLOZ SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC RECICLARE MOLOZ SRL, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care: persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC RECICLARE MOLOZ SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC RECICLARE MOLOZ SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC RECICLARE MOLOZ SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță sau transmiterea unei solicitari în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a formula plângere – de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • Întrebări și reclamații

  Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de către SC RECICLARE MOLOZ SRL și pentru a îți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să ni te adresezi pe adresa de e-mail: narcisavram@reciclaremoloz.ro sau la numărul de telefon +4 0756 032 147.

  Exercitarea drepturilor menționate mai sus de revocare, informare, ștergere sau corectare a datelor tale este gratuită în condițiile legilor în vigoare.


  Contactează-ne